Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea datelor

Regulamentul general privind protecția datelor (cu caracter personal) nu se aplică în cazul în care datele colectate se referă la o persoană juridică. Datele personale sunt colectate exclusiv în scopul desfășurării relațiilor comerciale, în baza liberului consimțământ oferit de către clienți (înregistrarea clientului în sistemul de comenzi pentru livrarea mărfurilor, asigurarea serviciilor, inclusiv prezentarea de oferte de produse și servicii). Tot în scopul onorării comenzilor, datele pot fi transmise implicit entităților aflate în lanțul comercial: curieri, servicii poștale, bănci și procesatori de plăți, firme de telecomunicații ș.a.

Datele sunt păstrate conform reglementărilor legale și pentru:

  • -  urmărirea desfășurarii contractelor,

  • -  evidența garanțiilor comerciale,

  • -  păstrarea actelor contabile,

  • -  în scopul activităților de marketing în baza acordurilor exprimate.

    Controlul asupra datelor

    Datele pot fi verificate, actualizate sau corectate în orice moment prin trimiterea în acest sens a solicitărilor la adresa de email a societății. Există de asemenea posibilitatea depunerii unei plângeri la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în situația în care există suspiciuni legate de modul de administrare a respectivelor date.

    Măsurile organizatorice și tehnice luate pentru protejarea datelor cu caracter personal sunt legate de prevenirea accesării neautorizate, în limita parametrilor tehnici și software disponibili la un moment dat, în sensul în care pentru un eventual atac cibernetic/ interceptări frauduloase nu există încă o soluție de contracarare disponibilă.